Stange vestbygd ble i 1994 registrert og utvalgt som nasjonalt verdifullt kulturlandskap. Kriteriene den gang var å dokumentere biologiske verdier, kulturminner og opplevelsesverdier. Nettverket Stange Vestbygd har i mange år jobbet med å synliggjøre disse verdiene og tilrettelegge for bruk av kulturlandskap, kulturminner og kulturhistorie i området.

Kulturarven og kulturlandskapsverdiene har dannet grunnlaget for å arbeide med ny næringsutvikling i Stange vestbygd. Dette ble formalisert, ved at en i 2009 stiftet nettverket, med følgende formål:

  • Øke verdiskapingen og næringsutviklingen basert på kulturminner og kulturmiljøer i Stange Vestbygd
  • Øke kunnskapene og bevissthet om kulturarven og kulturminnene
  • Gjennom samhandling med andre medlemmer og eksterne samarbeidspartnere arbeide for økt konkurransekraft og vekst i landbruket og opplevelses- og reiselivsnæringen i Stange Vestbygd
  • Profilere Stange Vestbygds kulturlandskap med de unike opplevelsene.
  • Sikre at kulturarv og lokal- og regional mat- og bygdekultur sikres en sentral plass i utviklingen av Stange Vestbygd som destinasjon.

I Stange vestbygd drives aktivt landbruk i et område med svært god matjord. Det dyrkes korn, oljevekster, og de er store på bær og grønnsaker.

Det er nå ca. 40 medlemmer i nettverket, hvorav ca. 20 har et tilbud om enten overnatting, servering, gardsutsalg, omvisning, åpen gård og aktiviteter, eller en kombinasjon av flere tilbud.

Det er blitt en større bevissthet og stolthet blant gårdbrukerne i området gjennom arbeidet. Dette blir brukt gjennom økt fokus på istandsetting og formidling av verdiene i området.

I tillegg til styret for nettverket, er det etablert flere ulike grupper, slik som stigruppa, profil- og markedsføringsgruppa, historiegruppa og matgruppa. Det legges også ned et stort frivillig arbeid i forbindelse med utvikling av Atlungstad brenneri som ligger midt i Stange vestbygd. Brenneriet er det eneste av de nasjonale teknisk/ industrielle kulturminnene som representerer landbruksbasert næring. Gjennom bl.a aktiv dugnadsinnsats er nå den tidligere trebrygga på 96 m blitt rekonstruert, slik at tilgjengeligheten til området også fra sjøsiden er reetablert. Både Skibladner og større og mindre båter kan nå legge til og dra nytte av turstier og tilbudene i vestbygda. Atlungstad brenneri ble fredet av Riksantikvaren i 2019.

Alle gruppene jobber med aktiviteter som er til nytte for hele nettverket.

Nettverket har jobbet mye med tilrettelegging for allmennheten. Flere kilometer med stier i kulturlandskapet er ryddet og merket. Langs stiene er det satt opp informasjonsskilt om ulike temaer slik som for eksempel hule eiker, husmannsplasser og annen natur og kultur.

Les også

Kulturarven nr.95

Kulturarven nr.95 vil komme i postkassen til våre medlemmer i første halvdel av juni. Her er det mye fint lesestoff. Det er bare å glede seg.

Norsk Kulturarv`s årsmøte 2023 digitalt

Har du lyst til å delta på årsmøtet vårt digitalt i år? Da har du mulighet til å delta via Teams. Årsmøtet er onsdag 14.juni kl 18.00. Det fysiske møtet er i Risør. For å melde deg på så sender...

Utdeling av Olavsrosa til Øvre-Eide-Gård

Onsdag denne veka var det endeleg klart for utdeling av Olavsrosa til Øvre-Eide-Gård. På grunn av pandemien har dette vore utsett lenge. Nestleder i Norsk Kulturarv`s styre, Randi Bårtvedt delte ut kvalitetsmerket til dem. Det var storslått feiring og et...