Stange vestbygd ble i 1994 registrert og utvalgt som nasjonalt verdifullt kulturlandskap. Kriteriene den gang var å dokumentere biologiske verdier, kulturminner og opplevelsesverdier. Nettverket Stange Vestbygd har i mange år jobbet med å synliggjøre disse verdiene og tilrettelegge for bruk av kulturlandskap, kulturminner og kulturhistorie i området.

Kulturarven og kulturlandskapsverdiene har dannet grunnlaget for å arbeide med ny næringsutvikling i Stange vestbygd. Dette ble formalisert, ved at en i 2009 stiftet nettverket, med følgende formål:

  • Øke verdiskapingen og næringsutviklingen basert på kulturminner og kulturmiljøer i Stange Vestbygd
  • Øke kunnskapene og bevissthet om kulturarven og kulturminnene
  • Gjennom samhandling med andre medlemmer og eksterne samarbeidspartnere arbeide for økt konkurransekraft og vekst i landbruket og opplevelses- og reiselivsnæringen i Stange Vestbygd
  • Profilere Stange Vestbygds kulturlandskap med de unike opplevelsene.
  • Sikre at kulturarv og lokal- og regional mat- og bygdekultur sikres en sentral plass i utviklingen av Stange Vestbygd som destinasjon.

I Stange vestbygd drives aktivt landbruk i et område med svært god matjord. Det dyrkes korn, oljevekster, og de er store på bær og grønnsaker.

Det er nå ca. 40 medlemmer i nettverket, hvorav ca. 20 har et tilbud om enten overnatting, servering, gardsutsalg, omvisning, åpen gård og aktiviteter, eller en kombinasjon av flere tilbud.

Det er blitt en større bevissthet og stolthet blant gårdbrukerne i området gjennom arbeidet. Dette blir brukt gjennom økt fokus på istandsetting og formidling av verdiene i området.

I tillegg til styret for nettverket, er det etablert flere ulike grupper, slik som stigruppa, profil- og markedsføringsgruppa, historiegruppa og matgruppa. Det legges også ned et stort frivillig arbeid i forbindelse med utvikling av Atlungstad brenneri som ligger midt i Stange vestbygd. Brenneriet er det eneste av de nasjonale teknisk/ industrielle kulturminnene som representerer landbruksbasert næring. Gjennom bl.a aktiv dugnadsinnsats er nå den tidligere trebrygga på 96 m blitt rekonstruert, slik at tilgjengeligheten til området også fra sjøsiden er reetablert. Både Skibladner og større og mindre båter kan nå legge til og dra nytte av turstier og tilbudene i vestbygda. Atlungstad brenneri ble fredet av Riksantikvaren i 2019.

Alle gruppene jobber med aktiviteter som er til nytte for hele nettverket.

Nettverket har jobbet mye med tilrettelegging for allmennheten. Flere kilometer med stier i kulturlandskapet er ryddet og merket. Langs stiene er det satt opp informasjonsskilt om ulike temaer slik som for eksempel hule eiker, husmannsplasser og annen natur og kultur.

Les også

Stiftelsen Norsk Kulturarvs ærespris 2022

Helle Hundevadt er i dag tildelt Stiftelsen Norsk Kulturarv sin ærespris for 2022. Prisen ble utdelt av styreleder Jørn Holme. Styrets begrunnelse: Helle Hundevadt har utvist et enormt engasjement for å utvikle og skape opplæringstilbud for både skoleungdom og voksne....

10 millioner til ny «Ta et tak»-aksjon

Foto: Thor Thingbø I styremøtet sitt 24. august, tildelte Stiftelsen UNI 10 millioner kroner til Norsk kulturarv til en ny «Ta et tak»-aksjon for 2022-23.Dette blir 16. aksjonen siden starten i 1998.Med denne tildelinga vil over 63,5 millioner kroner være...

Nytt skoleår på Hjerleid skole- og håndverkssenter

(Alle foto: Torunn Elise Kveen) Mandag starta 75 elever opp på Hjerleid skole- og håndverkssenter. Skolen gir utdanning i tradisjonshåndverksfagene treskjæring, møbelsnekring, smiing, som og tekstil, byggeteknikk, maling og overflateteknikk. Hjerleid handverkskole ble etablert i 2004 og er eid av...