Foto: Randi Valde

Setersatsing i årets jordbruksoppgjør (Foto: Randi Valde)

Fjellbeitene er ein viktig ressurs, men med tilgang på all verdens ressursar og import av matvarer, er våre eigne blitt mindre lønnsame. På 100 år har 90 000 setre blitt til 900, og beitet er blitt til skog. Undersøkelsar syner at trenden vil fortsetja – om ikkje vilkåra blir endra. Dette kan bli svært dramatisk av mange årsakar. For vi har så mykje å miste.

I samband med årets landbruksoppgjør er «stølstilskottet» auka til 70 000 kroner. Partane vart enige om ein fastsatt minstesats på 50 000 kroner per seter for setring i fire veker, og ein minstesats på 70 000 kroner per seter for setring i seks veker.

Formålet med tilskottet er å stimulere til drift av seteranlegg. Seterdrift med beitedyr bidreg til å halde areal opne, er gunstig for det biologiske mangfaldet og er viktig for formidling av tradisjon og kulturarv.

Foto: Randi Valde

Landbruksdirektoratet har nå invitert Norsk Kulturarv inn i referansesgruppen som skal utgreie om setersatsinga som ligg i årets jordbruksoppgjør.

I Prop. 120 S (2021–2022) Jordbruksoppgjøret 2022 står følgjande:

Avtalepartene er enige om at Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren gis i oppdrag å gjennomføre en utredning som tar for seg hvilke sider ved seterdriften som er viktig og realistisk å ta vare på for fremtiden, formulere forslag til målsettinger og vurdere mulig innretting av virkemidler rettet mot seterdrift. Utredningen bør bygge videre på eksisterende kunnskapsgrunnlag. TINE må involveres i arbeidet, og det opprettes en referansegruppe med representanter for næringa. Arbeidet må også sees i sammenheng med den videre satsingen på fjellandbruket, jf. kap. 7.3.4. Landbruksdirektoratet skal lede arbeidet. Utredningen ferdigstilles til jordbruksoppgjøret 2023. Fristen for oppdraget er satt til 1. mars 2023.

Landbruksdirektoratet ønskjer innspel på:

1) Forslag til mål for langsiktig ivaretaking av seterdrifta og seterlandskapet.

2) Mogleg innretting av verkemiddel for å nå dei foreslåtte måla, med vekt på dei som kan ha størst betydning.

Landbruksdirektoratet vil òg diskutere utfordringar for seterdriften per i dag, som grunnlag for diskusjonen av spørsmåla over.

Foto: Randi Valde

Andre som er inviterte til å delta i referansegruppen:

  • Innlandet fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftsenteret 2325 HAMAR
  • Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag Akersgata 41 0158 OSLO
  • Norsk seterkultur Skrautvålvegen 77 2900 FAGERNES
  • Sabima Mariboes gate 8 0183 OSLO
  • Statsforvalteren i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER
  • Statsforvalteren i Trøndelag Pb 2600 7734 STEINKJER
  • Tine SA Pb 25 0051 OSLO
  • NIBIO

Les også

Olavsrosa tildelt Ivaregga

Ivaregga har blitt tildelt Norsk Kulturarv`s kvalitetsmerke, Olavsrosa. Den ble utdelt av Erik Lillebråten, direktør i Norsk Kulturarv. Fagrådet i Norsk Kulturarv si vurdering: Plassen har kulturhistorisk verdi knyttet til Røros kobberverk, som betydde mye for utviklingen av Tolga. Bygningene...

Olavsrosa tildelt Børkjens gård

For 20 år siden ble Jarle og Marit Tveit gårdeiere i Hamrabø i Suldal. Børkjenes gård med sine 40 tilhørende bygninger har gitt den tidligere regnskapsføreren og kona nok å henge fingrene i. Tidlig i sommer mottok de Olavsrosa som...

Utdeling av den nasjonale kulturlandskapsprisen 2023 til Skjolden Beitelag

Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2023 er i dag 23.08.2023 tildelt Skjolden beitelag for deira arbeid og engasjement for kulturlandskapet i Mørkridsdalen.Mørkridsdalen landskapsvernområde (LVO) vart oppretta 7. august 2009 samstundes med Breheimen nasjonalpark. LVO grensar til nasjonalparken, og er ein viktig innfallsport...