Den nasjonale kulturlandskapsprisen til Fruktbygda SA

Fruktdyrkinga og driftsforma bidrar til eit opent og ryddig kulturlandskap. Opplevingar og attraksjonar i området er med på å synleggjera landskapet og gje publikum i oppleving for fleire sansar i ein kulturhistorisk samanheng.

Tett trehusbusetnad – glede og utfordring

Byutvikling med særskilt søkelys på tettbygde trehusmiljø var emnet for årsmøteseminaret i Norsk Kulturarv. Møtet var på Backlund, hotellet som skriv si historie heilt attende til 1839.

Mesterhuset får ny portal

Senter for bygdekultur på Hjerleid har fullført arbeidet med kopien av portal og inngangsdør til mesterhuset ved reiparbana i bydelen Sandviken i Bergen.

Årsmøtet

Direktør Erik Lillebråten gjekk gjennom årsmeldinga for 2014, og årsmøtedeltakarane kommenterte ulike tiltak som er utførte i løpet av meldingsåret.

Å halde ein tradisjon ved like

I dag er det unntak frå energikrava for lafta bustader og fritidshus. Dette inneber dispensasjon frå minstekrav om isolering av yttervegg i nye bygg.

Historisk mange vil restaurere

Aldri tidlegare har det kome fleire søknader til Norsk Kultur-minnefond. Private eigarar har aldri synt større vilje til å gjennomføre reparasjon og istand-setjing.

Kan bevare 60 flere kulturminner

Norsk Kulturminnefond har fått ti millioner kroner ekstra i statsbudsjettet for 2016. Støtten som fondet gir, viser seg å være helt avgjørende for om en eier går i gang med oppussing.