Styret for Stiftelsen Norsk Kulturarv har beslutta at Uttakleiv grendelag og de gamle
ferdavegene Uttakleiv – Haukland tildeles Det nasjonale kvalitetsmerket Olavsrosa.

Fagrådet i Norsk Kulturarv si vurdering:
Uttakleiv grendelag i Lofoten har gjennom mange år arbeidet for bevaring av kulturlandskap og
kulturmiljø. Grendelaget har gjort en framifrå innsats for bevaring og utvikling av besøksforvaltning i
et særlig verdifullt landskap. Uttakleiv og Haukland mottar årlig omkring 200.000 besøkende.
Grendelaget ble i 2019 tildelt den nasjonale kulturlandskapsprisen.
Fra 2022 er Utakleiv-Haukland-Unstad-Eggum kommet med i UKL- Nasjonalt utvalgt kulturlandskap.
Ferdselen over land gikk fra gammelt av over fjellet mellom Uttakleiv og Haukland. Fra tidlig på 1900
tallet ble det bygd kjerreveg over fjellet. Vegen kunne ikke kjøres med bil og fra 1930-tallet startet et
langsiktig arbeid med å bygge veg langs fjorden. Denne vegen stod ferdig etter andre verdenskrig.
Den var i bruk til i 1998, da det ble bygd tunnel fram til Uttakleiv.
Vegfarene er prioritert i Nasjonal verneplan for veganlegg. Vegene eies i dag av Nordland
fylkeskommune. Vegmuseet, som gir faglige råd om forvaltningen. Grendelaget er aktiv med i
forvaltningen av vegene, slik folket på Uttakleiv også deltok i byggingen av vegene.
Vegfarene er med i statlig verneplan, men ikke forskriftsfredet som statlige anlegg vil være. De to
viktige vegfarene eies av fylkeskommunen, som veggrunn. Og heldigvis har kommunen vedtatt
hensynssone kulturmiljø langs disse vegfarene.