(Foto: Pia Strømstad)

Stiftelsen Norsk Kulturarvs ærespris 2023 er tildelt nylig avgått byantikvar i Oslo, Janne Wilberg.

Wilberg har gitt kulturminnene i Oslo en tydelig stemme. Ikke minst er hun opptatt av hvordan menneskene har det mellom husene. Gjennom 12 år som byantikvar i Oslo, har hun opplevd et økt gjennomslag for verdien av historiske bygg i byutviklingen.

Janne Wilberg er utdannet kunsthistoriker og leverte sin magistergradsavhandling i 1991: Fra allmueskole til folkeskole: skolebyggeriet i Christiania 1730-1900, med hovedvekt på tiden fra 1860. I tillegg til en grundig arkitekturhistorisk fremstilling av det norske skolebyggeriet og dets idealer, gir avhandlingen en fremstilling av hvorledes skolearkitekturen også var påvirket av utvikling innen pedagogikkens fagprofesjoner. En kobling som falt Janne naturlig, da hennes oldemor var pedagogikkpioneren Anna Sethne.

På begynnelsen av 1990-tallet arbeidet Janne hos Riksantikvaren. Hun var særlig engasjert i prosjektet «Fredning av det 20.århundrets arkitektur». Dette prosjektet var på mange måter et pionerarbeid når det gjelder vern av nyere arkitektur og dokumentasjon av kulturminner fra samtiden. Prosjektarbeidet ledet til økt oppmerksomhet rundt helhetlige miljøer med arbeiderboliger, bygninger fra funksjonalismen, ferdighus, gjenreisningsarkitektur og drabantbyer.

På midten av 1990-tallet startet Janne i Forsvarets Bygningstjeneste (senere Forsvarsbygg), i «Forsvarets kulturminneprosjekt» som etter hvert dannet grunnlaget for utviklingen av sterke faglige enheter i Forsvarsbygg knyttet til kulturminneforvaltning i forsvarssektoren. Janne var helt sentral i arbeidet med «Landsverneplan for Forsvaret». Dette ble starten på et mangeårig engasjement for kulturminner knyttet til forsvarshistorie.

Gjennom dette arbeidet har Janne samlet og formidlet et stort og vesentlig bidrag til kunnskap og formidling av særlig andre verdenskrigs kulturminner, og hun er stadig en av landets fremste eksperter på området. Hun har også bidratt vesentlig til utvikling og tilrettelegging av de nasjonale festningsverkene for et bredt publikum med målet om «Nytt liv på historisk grunn».

Janne har også vært en sentral bidragsyter i arbeidet med landsverneplaner og vern av statens kulturhistoriske eiendommer i sivil sektor. Landsverneplanarbeidet i forsvarssektoren var en forløper for det store prosjektet «Statens kulturhistorisk eiendommer» (SKE) som ble forankret i kgl.res «Forvaltning av statens kulturhistoriske eigedommar» i 2006 og i landsverneplaner for alle statlige sektorer. Janne satt i referansegruppen for SKE-prosjektet, og gjorde gjennom mange år en viktig innsats for å tydeliggjøre statens ansvar for oppfølging av sine kulturhistoriske eiendommer, også i sivil sektor. Janne bidro også aktivt inn i arbeidet med flere av sektorplanene, særlig i forbindelse med helsesektorens plan, der hun hadde en sentral rolle.

I alle disse prosjektene har Jannes inngående fagkunnskap om ulike typer kulturminner kombinert med et sterkt engasjement og usedvanlige evne til formidling gitt vesentlige resultater når det gjelder vern av kulturhistorisk eiendom. (Kilde Fortidsminneforeningen)

Formålet med SNKs ærespris er å fremme interessen for den norske kulturarven, og heidre nokre av dei som har utmerka seg spesielt innanfor dette området.

Prisen kan tildelast enkeltpersonar eller grupper, lag og organisasjonar som har synt evne og vilje til å yte aktiv innsats for ivaretaking, aktualisering, formidling eller i det å gjera den norske kulturarven tilgjengeleg.

Norsk Kulturarvs ærespris vart delt ut fyrste gong i  2007.

 • 2007:         Nasjonale Turistveger
 • 2008:         Harald Grytten, Møre og Romsdal
 • 2009:         Engøyholmen kystkultursenter, Rogaland
 • 2010:         Storfjordens Venner, Møre og Romsdal
 • 2011:         Astri Riddervold, Nordland
 • 2012:         Jon Ole Andersen, Finnmark
 • 2013:         Oddgeir Bruaset, Møre og Romsdal
 • 2014:         Jon Bojer Godal, Møre og Romsdal
 • 2015:         H.M. Dronning Sonja
 • 2016:         Jon Brænne, Oslo
 • 2017:         Christian Sulheim, Oppland
 • 2018:         Nils Georg Brekke, Hordaland
 • 2019:         Else «Sprossa» Rønnevig, Aust-Agder
 • 2021:         Jens Peter Ringstad, Møre og Romsdal
 • 2022:         Helle Hundevadt, Innlandet

Les også

100 millioner til kirkebevaring

(Tekst: Bygg og Bevar, Foto: Marlen Langeland Hagen, Bygg og Bevar) Regjeringen har en ambisjon om at man raskt skal komme i gang med bevaringsarbeidet på kirkene. Derfor er det nå bevilget 100 millioner i reviderte nasjonalbudsjett til kirkene. Bevilgningene...

Else «Sprossa» Rønnevig hedres med europeisk kulturminnepris

Else «Sprossa» Rønnevig fra Lillesand er tildelt prestisjeprisen De europeiske kulturminneprisene / Europa Nostra Awards 2024 i kategorien Heritage Champions. Prisen vinner hun for sin mangeårige innsats for norsk og europeisk kulturarv.  (Foto: Eva Kylland) I over femti år har...

Program for Norsk Kulturarv`s årsmøte 2024

Nå er programmet for Norsk Kulturarv`s årsmøte i Hardanger klart. Lenke til program og påmelding ligger under her. Har du lyst til å delta på årsmøtet digitalt? Da kan du sende en epost til post@kulturarv.no og melde deg på der....