Styreleder i Norsk Kulturarv, Kirsti Kolle Grøndahl var leder for «Yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag».. På vegne av utvalget har hun forfattet et brev som er sendt til Kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen. Her kan du lese brevet fra Kolle Grøndahl. (Foto heading: Terje Raake)

Drammen/Oslo 25/08. 2017

​Gode statsråd Røe Isaksen,
Vinteren 2016 arbeidet «Yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag» på oppdrag for Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet med å besvare en bestilling vedørende overnevnte fagområde. Mandatet som utvalget fikk til besvarelse, var tre-delt:

1. Vurdere dagens kriterier for om et fag er verneverdig, og å foreslå endringer dersom det var behov for det
2. Vurdere og foreslå mulige løsninger knyttet til å etablere en mer tydelig og enhetlig utdanningsstruktur for de små verneverdige fagene
3. Foreslå en varig ordning for forvaltning av de små verneverdige fagene
 

Utvalget leverte rapporten «Lenge leve tradisjonshåndverket» 1. mars 2016. Høringen som departementet åpnet 2. mai i år vedørende fag- og yrkesopplæringen omhandler kun punkt 2 i mandatet, strukturendringer, og noe om navneendringer.  Utvalgets medlemmer etterlyser og ber om svar på når Kunnskapsdepartementet vil behandle de øvrige to delene av bestillingen. Problemstillingene utvalget har behandlet er tett vevd i hverandre og det et etter vår mening svært uheldig at departementet bare har foreslått endringer i den strukturelle delen.   Hovedutfordringen for dagens små og verneverdige fag er fagenes plass i strukturen. I departementet opprettholdes den samme strukturen, kun med enkelte justeringer. Dette vil etter vår mening ikke bedre dimensjonering av tilbudene eller bedre rekrutteringen inn i tradisjonshåndverksfagene.

Vi nærer stor bekymring for hvordan fylkeskommunene vil forvalte sin tilbud- og dimensjoneringsoppgave. Vi understreker på nytt at alle signaler vi har mottatt gjennom vårt utredningsarbeid peker på behovet for samlede regional kunnskapsmiljøer og at staten ved Kunnskapsdepartementet må tar ansvar for en nasjonal dimensjonering av utdanningstilbudet innenfor det som i dag utgjør små og verneverdige fag. Den enkelte fylkeskommune vil ikke makte å gi et tilstrekkelig godt tilbud for å opprettholde bærekraften i disse fagene. Erfaring viser også at fylkeskommunene i svært begrenset omfang tar initiativet til samarbeid om å opprette landsdekkende linjer.

Hva gjelder kriterier for dagens forsterkede tilskuddsordning for de små og verneverdige fagene, påpekte utvalget at kriterier for disse fagene er modent for en revisjon. I løpet av de to siste årene er 3 fag gått ut av listen fordi antallet ny-inngåtte lærekontrakter er overskredet 15 i en periode på 3 år. Når vi vet at den lille økningen i ny-inngåtte lærekontrakter er et resultat av et intensivt arbeid med å styrke fagene (i all hovedsak utført av interesseorganisasjoner og lokale fagmiljøer) opplever utøvere og opplæringsmiljøer at de blir straffet for å arbeide for å fremme faget i yrkes sammenheng. Dette er demotiverende og nær sagt absurd.

Avslutningsvis vil vi kommentere et par forhold knyttet til høringen som departementet har invitert til. Vi stiller oss ikke bak forslaget til navnet tradisjonshåndverk på nytt Vg1. Det «Yrkesfaglige utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag» foreslo å gjøre, var å endre navn på den forsterkede støtteordningen «små og verneverdige fag» til «tradisjonshåndverk» eller «tradisjonshåndverksfag» som benevnelse på de fag som kommer inn under dagens ordning. Vi mener det er svært uklokt å benevne et utdanningsprogram med dette navnet. Det vil ikke ha appell eller vekke interesse hos målgruppen, ungdom i 15 -16 års alderen, men tvert imot bli til hinder for rekruttering og interesse.
Utvalget er kjent med det store arbeidet som pågår med faglig fornyelse av fagene i grunnskolen. Vi gjentar vår påpekning om at forutsetningen for å vekke interesse og forståelse for håndverk og muligheter for en håndverksmessig yrkesutdanning, blir lagt i grunnskolens arbeid med de praktisk estetiske fagene. Praktisk arbeid i kunst og håndverk må derfor inn som en basisferdighet i grunnskolen.
Vi avslutter med å gjenta vårt innledende spørsmål: Vi etterlyser og ber om svar på når Kunnskapsdepartementet vil behandle og gi svar på mandatpunkt 1 og 3, herunder spesielt våre innspill vedrørende økt statlig ansvarstaking for fagene og regionale sentre.

Med vennlig hilsen

Kirsti Kolle Grøndahl, utvalgsleder

På vegne av medlemmene i «Yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag»

De øvrige medlemmene er:
Solveig Torgersen Grinde, Norges Husflidslag
Berit Bakosgjelten, Bygningsvernsenteret på Røros
Atle Ove Martinussen, Museumssenteret i Hordaland
Astrid Opsal, Statsbygg
Tore Friis-Olsen, Forbundet Kysten
Ola Fjeldheim, Fortidsminneforeningen,
Inngunn Jacobsen, Fagforbundet Hordaland
Eivind Falk, Norsk Håndverksinstitutt
Anders Lehn, Sør-Trøndelag fylkeskommune
Elle Marit Nilsdatter Eira, Sametinget

Et par av utvalgets medlemmer har valgt å ikke underskrive brevet fordi de sitter i direkte statlige stillinger

Les også

100 millioner til kirkebevaring

(Tekst: Bygg og Bevar, Foto: Marlen Langeland Hagen, Bygg og Bevar) Regjeringen har en ambisjon om at man raskt skal komme i gang med bevaringsarbeidet på kirkene. Derfor er det nå bevilget 100 millioner i reviderte nasjonalbudsjett til kirkene. Bevilgningene...

Else «Sprossa» Rønnevig hedres med europeisk kulturminnepris

Else «Sprossa» Rønnevig fra Lillesand er tildelt prestisjeprisen De europeiske kulturminneprisene / Europa Nostra Awards 2024 i kategorien Heritage Champions. Prisen vinner hun for sin mangeårige innsats for norsk og europeisk kulturarv.  (Foto: Eva Kylland) I over femti år har...

Program for Norsk Kulturarv`s årsmøte 2024

Nå er programmet for Norsk Kulturarv`s årsmøte i Hardanger klart. Lenke til program og påmelding ligger under her. Har du lyst til å delta på årsmøtet digitalt? Da kan du sende en epost til post@kulturarv.no og melde deg på der....